T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Güncelleme Tarihi: 05/08/2021

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Görevi :

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanması çalışmalarını yönlendirmek; bu çalışma ve uygulamaların yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır. İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

•       Hastane yönetimi tarafından oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu her ay toplamak ve toplantı kayıtlarını tutmak.

•       İş yerinde İSG açısından çalışanların kendisinin ve diğer çalışanların sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalınması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak

•       Kurul toplantısında durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini sonrasında gerekli çalışmaları yapmak,

•       Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi ve devamı için işyerinde en az 16 saat olmak üzere İSG çalışan eğitimleri düzenlemek,

•       Tüm personele sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmaları hususunda bilgi vermek

•       Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uyulması hususunda işvereni bilgilendirmek. İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarının kurallara uygun olarak kullanılması hususunda rehberlik yapmak,

•       İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden iş yerinde en geç 2 (iki) yılda bir risk değerlendirmesi yapılması için rehberlik yapmak.

•       Bölüm bazında riskleri belirlemek, güncel olmalarını, kayıtların tutulmasını sağlamak, aynı zamanda bu risklere yönelik uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda tüm personele tarama programı hazırlamak,  uygulamak ve sağlık tarama sonuçlarının kayıtlarını tutmak.

•       İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak,

•       Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetimi yapmak

•       Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunmak,

•       İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

•       İSG yıllık çalışma planı, İSG yıllık değerlendirme raporu,  İSG iç yönerge hazırlamak

•       Çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak,

•       Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyarak saklamak.

GÖREVLİ PERSONEL

Uzm.Dr. Hasan IŞINER 

Sinem Özder ÇELİK

Merve ŞAVAŞ


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
İdari Bina Zemin Kat 
Telefon : 0 318 215 10 00  / 2771-72